De Stichting van openbaar nut en de VZW Atelier Marcel Hastir

Het Atelier Marcel Hastir omvat twee juridische entiteiten: de Stichting van openbaar nut Atelier Marcel Hastir die verantwoordelijk is voor het beheer van het gebouw en van alles wat zich daarin bevindt en dus ook voor de conservering van de kunstwerken, en de VZW Atelier Marcel Hastir die verantwoordelijk is voor de programmering en de organisatie van de culturele activiteiten in het huis. Beide entiteiten zijn uitsluitend in handen van vrijwilligers die de zaak zeer zijn toegewijd.

De vzw Atelier Marcel Hastir

Volgens de Statuten is het doel van de Vereniging Zonder Winstoogmerk de instandhouding van het door de schilder Marcel Hastir gecreëerde kunstencentrum, een levendige multiculturele ontmoetingsplaats. Dit geschiedt door het conserveren en tentoonstellen van de werken van Marcel Hastir en door het geven van bekendheid aan zijn oeuvre, verder door het organiseren van concerten en voorstellingen, door tentoonstellingen, voordrachten en andere activiteiten op het vlak van kunst, geschiedenis en mensenrechten. Beginnende en reeds vermaarde artiesten komen op die manier in contact met een kunstminnend publiek.

Een interessant voorbeeld van een evenement dat herinnerde aan de tijd dat verzetsmensen bijeen kwamen bij Marcel Hastir is de tentoonstelling van tekeningen van George Despaux, gemaakt in het concentratiekamp Buchenwald, waar deze Franse artiest verbleef in 1944-1945. De tentoonstelling vond plaats in 2015.

De vzw telt momenteel een zestigtal leden (effectief en niet-effectief).

Statuten 2004 Statuten 2004, gewijzigd in 2007

 

De vzw Atelier Marcel Hastir is opgericht in 2004 als voortzetting van de destijds door Marcel Hastir opgerichte vzw Atelier, Maison des Arts Coordonnés, met het oogmerk het levenswerk van de schilder in stand te houden.

Marcel Hastir had dat in 1949 gedaan om een structuur te hebben voor de organisatie van concerten e.d. Zijn echtgenote, Ginette van Rijckevorsel van Kessel (zij zijn getrouwd in 1946) heeft 30 jaar lang haar organisatietalent en haar gastvrijheid ten dienste gesteld van het Atelier. Zij was het die het vele administratieve werk deed en die zorgde voor de praktische organisatie en voor de communicatie. De uitstraling van het Atelier was haar verdienste.

De traditie om jonge artistieke talenten aan te moedigen en een podium te bieden, en om bekende artiesten te verwelkomen, daarnaast de herinnering aan moedige mensen die tijdens de Tweede Wereldoorlog zich verzetten tegen misdaden tegen de menselijkheid, alsmede de vele kunstwerken die nog aanwezig zijn, vormen de elementen die aan de basis liggen van de vzw Atelier Marcel Hastir.

Lidmaatschap

Wilt u het Atelier steunen door lid te worden? Wilt u mee kunnen beslissen over het culturele beleid?

Wordt lid van de vzw tegen een jaarlijkse contributie van 30 € of 15 €

  • 30 € om effectief lid te worden, met stemrecht.
  • 15 € om niet-effectief lid te worden, zonder stemrecht.

Om lid te worden vul a.u.b. dit formulier in:


  De Stichting van obenbaar nut Atelier Marcel Hastir

  De Stichting heeft tot taak de kunstwerken van Marcel Hastir te conserveren en het huis te onderhouden, en zo deze historische plek in stand te houden. De Stichting beheert het gebruik van de ruimtes in het huis voor tekenlessen, muzieklessen, voor yoga, enz. U kunt een ruimte huren voor privé-doeleinden of voor een openbare activiteit (zie onder ‘zaalhuur’).

  In 1927 viel het oog van de jonge schilder Marcel Hastir op het pand Handelsstraat 51 in Brussel. Het huis was gebouwd tussen 1853 en 1857 voor een officier ten tijde van Leopold I. Het rond 1900 naar achteren uitgebouwde huis werd de zetel van de Belgische Theosofische Vereniging, waarvan hij lid was. Hij betrok de 2e verdieping in 1935.

  Het huis behoort tot de laatste overgebleven herenhuizen in de Leopoldwijk, een wijk waar in de tweede helft van de 19e eeuw de gegoede burgerij zich vestigde, alsmede ook talrijke artiesten.

  In de jaren 1970 werd Marcel Hastir, die huurder was van de Theosofische Vereniging, voor het eerst met uitzetting bedreigd. De Vereniging wilde het pand namelijk verkopen onder druk van projectontwikkelaars in een aan onroerendgoed-speculatie ten prooi gevallen wijk.
  In 2005 verzocht Marcel Hastir, die oud en ziek was, de mensen die hem hielpen om een Stichting in het leven te roepen, waaraan hij zijn hele oeuvre schonk: de Stichting Atelier Marcel Hastir.

  Dankzij de inzet van vrienden rondom Marcel Hastir, die zich zeer beijverd hebben om afbraak te voorkomen, is het pand aangekocht door de Stad Brussel met geld van BELIRIS en van de Stichting Atelier Marcel Hastir. De Stad Brussel heeft het vervolgens in erfpacht gegeven voor 99 jaar aan de Stichting.

  Een deel van het huis is in 2007 geklasseerd als kunsthistorisch erfgoed, vanwege de waarde van dit atelier als gedenkwaardige plek.

  Huidige uitdagingen

  Op het ogenblik staat het Atelier Marcel Hastir voor twee belangrijke uitdagingen, namelijk renovatie van het huis, wat een essentiële voorwaarde is om in de komende jaren te kunnen blijven functioneren, en behoud van het kunstbezit.

  Het huis is niet echt een museum en niet echt een concertzaal, maar een gewoon huis dat moet kunnen blijven bestaan; daartoe moet het gerestaureerd worden met inachtneming van de intimistische sfeer en van de bijzondere historische charme. Gedacht wordt ook aan de inrichting van een gezellige koffieruimte op de begane grond.

  Er zijn bouwtekeningen gemaakt, de administratieve procedures om vergunning te krijgen zijn in gang gezet, maar voldoende financiële middelen ontbreken nog.

  Statuten van de Stichting
   

  Partners en donateurs

  Kunst, humanisme, herinnering : het gaat ons allen aan. Wij zijn de erfgenamen van een verleden, dat we moeten doorgeven aan de generaties na ons. Wij moeten het verleden dus levend houden.

  Die taak staat in het Atelier voorop, het is onze dagelijkse zorg: het kunstencentrum in stand te houden dat door de Brusselse schilder Marcel Hastir (1906-2011), ereburger van de Stad Brussel voor zijn verdiensten tijdens de Tweede Wereldoorlog, is opgericht. Dit gebeurt door het conserveren, tentoonstellen en bekend maken van zijn schilderijen en tekeningen, die nog in het huis aanwezig zijn, en door de organisatie van concerten, voorstellingen en tentoonstellingen. Artiesten, bekende of beginnende, wordt zo de gelegenheid geboden in een huiselijke sfeer een kunstminnend publiek te ontmoeten.

  Enthousiasme, energie en enige kennis inzake cultuurbeheer zijn daarvoor de noodzakelijke ingrediënten. Daarover beschikken wij wel, maar wij hebben partners nodig die helpen het huis in goede staat te houden en helpen artiesten en publiek te onvangen, en die zoeken we.

  Het voortbestaan van het Atelier en de ontwikkeling van activiteiten daarin kunnen niet meer gegarandeerd worden zonder de hulp van partners die ons de nodige middelen kunnen verschaffen voor de renovatie van dit unieke huis en die kunnen helpen een stukje Brusselse geschiedenis door te geven. Wilt u helpen, doen dan een gift of bespreek met ons een vorm van partnerschap. Wij zorgen ervoor dat onze sponsors en partners zichtbaar zullen zijn.

  De Stichting steunen

  Voor de restauratie van het Atelier is financiële hulp nodig; wij zijn dus op zoek naar sponsors of mecenassen, naar publieke of particuliere middelen om de culturele activiteiten in het huis te kunnen voortzetten. Elk initiatief wordt op prijs gesteld; iedere euro is welkom!

  De Koning Boudewijnstichting heeft een projectrekening geopend ten bate van de Stichting van openbaar nut Atelier Marcel Hastir. Op die rekening kan geld gestort worden voor de noodzakelijke restauratiewerken. Iedere gift van meer dan 40 € is fiscaal aftrekbaar; de Koning Boudewijnstichting verstrekt daartoe een attest.

  Het rekeningnummer is: BE 10 0000 0000 0404 – BIC: BPOTBEB1. Vermeld a.u.b.: 128/2160/00032 (code voor het project).

  Door op de volgende link te klikken, komt u rechtstreeks bij de Koning Boudewijnstichting terecht: Fondation Koning Boudewijn rekening.

  Bij voorbaat hartelijk dank voor uw gift, hoe bescheiden ook, want: “vele kleintjes maken een grote”.

  Verder worden alle voorstellen en suggesties welwillend bestudeerd. Kent u een sponsor? Het bedrijf waar u werkt misschien? Wilt u een goede daad stellen? Denk aan ons!

  Steun de Stichting